Category: Animal

Category: Animal

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องทำอย่างไร ไม่ให้ทำร้ายโลกท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องทำอย่างไร ไม่ให้ทำร้ายโลก

0 Comments

เรียนรู้การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว (การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ที่นอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและสวยขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรัก และผลักดันให้ตนเองนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวฉบับใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเดิมๆ ให้ช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อโลกของเรากำลังเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โลกของเรามีคลื่นความร้อนที่สูงขึ้น ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมเจริญเติบโตและฟื้นฟูได้ช้าขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบไปในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ก็ได้รับผลกระทบนี้เป็นอย่างมาก สถานการณ์นี้ทำให้ในหลายๆ องค์กรเกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากห่วงโซ่ของสภาพแวดล้อมนี้ จึงเกิดโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์[...]